Menu

O společnosti

NEVAJGLUJ a.s.

Akciová společnost NEVAJGLUJ a.s. byla založena za účelem provozování kolektivního systému pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky podle zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (také tzv. zákon o jednorázových plastech). Zakladateli jsou významné firmy tabákového průmyslu působící v ČR, na které se vztahují povinnosti dané zákonem.  

Předmětem činnosti akciové společnosti je zajišťování kolektivního plnění výrobců tabákových výrobků s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky (zkráceně tabákové výrobky s filtry) na území České republiky v rozsahu oprávnění k provozování kolektivního systému. Dalším okruhem činnosti je také informování spotřebitelů a konečných uživatelů a osvětová činnost zaměřená na správné zacházení s použitými filtry (nedopalky). Akciová společnost NEVAJGLUJ a.s. se dále zabývá poradenskou, výzkumnou a publikační činností v oblasti tabákových výrobků s filtry.

Povinnosti výrobců tabákových výrobků s filtry a jejich kolektivního systému jsou uvedeny v zákoně o jednorázových plastech. Mezi povinnosti výrobců patří zejména vedení evidence množství vybraných plastových výrobků, které uvedli na trh, označování vybraných plastových výrobků pro konečné spotřebitele a osvětová činnost – provádění informačních „antilitteringových“ kampaní. Jedná se o informování konečného uživatele a změnu spotřebitelského chování za účelem snížení množství odpadu z tabákových výrobků (nedopalků), kterého se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání.

Za úklid odpadu z tabákových výrobků (nedopalků), jehož se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání (littering), a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu patří obcím úhrady nákladů. Obce mají nárok na náhradu za soustřeďování (sběr) odpadu z tabákových výrobků (nedopalků) v rámci obecních systémů odpadového hospodářství do odpadkových košů, popelníků a jiných sběrných nádob na směsný komunální odpad, umístěných na veřejných prostranstvích, přepravu a zpracování odpadu

Výrobci tabákových výrobků s filtry se dohodli, že zajistí plnění povinnosti úhrad nákladů obcím a osvětu prostřednictvím společného kolektivního systému. Oprávnění k provozování kolektivního systému bylo společnosti NEVAJGLUJ a.s. uděleno na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 10. října 2023, č. j. MZP/2023/740/6025.


Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2023 bude k dispozici v červnu 2024


Dokumenty