Menu

FAQ

Často kladené otázky

Ve smlouvě o úhradě nákladů jsou uvedeny smluvní pokuty. V jakých případech budou uplatňovány?

Smluvní pokuty jsou uvedeny v čl. VII odst. 4–6 Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků.

Odst. 4 - Společnost je oprávněna v případě, že obec poskytne do dotazníku nepravdivé nebo neúplné informace, které mají vliv na stanovení výše úhrady, požadovat po obci zaplacení smluvní pokuty ve výši 7 % z celkové úhrady dle čl. V. odst. 3 této smlouvy.

Odst. 5 - V případě prodlení obce s řádným a včasným poskytnutím informací v dotazníku se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý týden prodlení. V případě, že obec neposkytne Společnosti údaje nebo podklady potřebné pro výpočet nebo doložení bonusové složky odměny ani na základě dodatečné výzvy Společnosti k plnění v přiměřené lhůtě určené v této výzvě, nárok obce na bonusovou složku zaniká.

V případě odst. 4 je malá pravděpodobnost, že by došlo k jeho naplnění, neboť základní úhrada je vázána na počet osob přihlášených k trvalému pobytu v obci, přičemž tento údaj je čerpán z údajů Českého statistického úřadu. Případná sankce by se tak vztahovala pouze na část úhrady vázanou na počet osob dle počtu nemovitých věcí, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud ji Společnost stanoví (obec musí doložit počet nemovitých věcí). Taktéž na fakultativní část odměny (bonusovou složku), pokud ji Společnost stanoví, a pokud tato bude vyžadovat od obce doložitelné údaje.

Rovněž u odst. 5 je nízká šance na porušení daného ustanovení, neboť vyjma Vstupního dotazníku (zde je lhůta pro vyplnění 30 dní po uzavření smlouvy, aby byla smlouva s obcí platná) budou mít obce na vyplnění Ročního dotazníku téměř 4 měsíce, což je vzhledem k malému rozsahu údajů v dotazníku dostatečně dlouhá doba, a je téměř vyloučeno, aby obec tuto lhůtu nedodržela.

Společnost bude obce po uplynutí termínu vyzývat k nápravě, sankce jsou až poslední možností. Vyplnění Ročního dotazníku je podmínkou pro vyplacení úhrad obci dle smlouvy. Společnost NEVAJGLUJ a.s. je povinna poskytovat Ministerstvu životního prostředí údaje v roční zprávě, které vycházejí právě z informací poskytovaných obcemi. Stejně tak je Společnost povinna pravidelně aktualizovat model, na základě kterého se stanovuje výše úhrad obcím. Společnost je povinna zjišťovat náklady v různých velikostních skupinách obcí. Není tedy asi sporu na tom, že v případě plnění ze strany Společnosti musí být zabezpečeno také plnění ze strany druhé, k čemuž slouží sankce.

Naproti tomu jsou ve smlouvě uvedeny také smluvní pokuty pro Společnost.

Odst. 6 - Pro případ prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku podle této smlouvy je strana, která je v prodlení, povinna uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši určené podle platných právních předpisů (§ 1970 občanského zákoníku).

Pro vysvětlení ustanovení § 1970 občanského zákoníku (Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.) odkazuje na nařízení vlády (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-351). Toto v § 2 určuje výši ročního úroku z prodlení jako výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Repo sazba je od června 2022 7 %, takže úrok z prodlení podle tohoto ustanovení je 15 % ročně (nicméně se může v čase měnit).

Smluvní pokuty jsou běžnou součástí všech smluvních ujednání a jsou obsaženy nejen ve smlouvě se s NEVAJGLUJ a.s., ale také ve smlouvách s jinými kolektivními systémy nebo s EKO-KOM a.s., s nimiž má většina obcí v ČR uzavřenou smlouvu.

Pokuty jsou koncipovány tak, aby byly pokud možno co nejmírnější, byly projednány se SMS ČR a SMO ČR.

V zájmu Společnosti není pokuty vyměřovat a k takovému kroku by Společnost přistoupila skutečně jen ve velmi krajním případě (ostatně ani od jiných kolektivních systémů nejsou známy případy, kdy by obec byla pokutována). Pro úplnost je třeba uvést, že smluvní pokuty v kolektivních systémech (včetně NEVAJGLUJ a.s.) mají i platící výrobci.

Kdy budou obcím vyplaceny úhrady za rok 2023?

Pro obce, které uzavřely smlouvu s NEVAJGLUJ a.s. do konce roku 2023 a vyplnily Vstupní dotazník (s uvedením údajů za rok 2022), vznikl nárok na smluvní úhradu. Podmínkou pro vyplacení úhrady je vyplnění ročního dotazníku za rok 2023 (nejpozději do 15. 4. 2024) a zveřejnění dat ČSÚ o počtu trvale hlášených obyvatel v obcích k 1.1. 2024. ČSÚ data zveřejňuje obvykle v dubnu. Pokud budou splněny obě podmínky, Společnost pošle obci výzvu k fakturaci, obec zašle Společnosti fakturu, na základě které proběhne platba. Vlastní úhrada tedy proběhne v období květen-červen 2024 podle splatnosti faktury.

Obdobně bude postupováno v případě úhrad za rok 2024. Obce s platnou smlouvou včetně těch, které uzavřely do konce roku 2024, vyplní nejpozději do 15. 4. 2025 Roční dotazník a po zveřejnění dat ČSÚ o počtu obyvatel v obcích obdrží výzvu k fakturaci.

Veškeré dotazníky je možné vyplnit pouze elektronicky po přihlášení obce do Informačního systému NEVAJGLUJ na webových stránkách www.nevajgluj.cz.

Jak se vypočte výše úhrady?

Úhrada za rok 2023 se vypočte vynásobením počtu trvale hlášených obyvatel v obci k 1. 1. 2024 a sazbou platnou pro danou velikostní skupinu obce, která je uvedená v příloze smlouvy a rovněž na www.nevajgluj.cz. Úhrada pro rok 2024 bude vypočítána stejným způsobem s uplatněním aktuálního sazebníku úhrad pro rok 2024 který je rovněž zveřejněn na webových stránkách NEVAJGLUJ.

Je podmínkou smlouvy, aby obec sbírala nedopalky do samostatných nádob?

Nikoliv, samostatné nádoby na sběr (soustřeďování) nedopalků nejsou potřeba. Obec v rámci běžných úklidů, které zajišťuje, uklízí také pohozené nedopalky. Ty jsou součástí odpadů uličních smetků. Obec, která provozuje pouliční odpadkové koše nebo popelníky, umožňuje odkládat nedopalky do těchto nádob. Nedopalky jsou tedy součástí směsných komunálních odpadů v odpadkových koších. Obec v dotazníku vykáže Společnosti pouze celkové množství odpadů uličních smetků a množství směsných komunálních odpadů z odpadkových košů za daný kalendářní rok.

Bude Společnost provádět v obci kontrolu kvality úklidů?

Rozhodně nebude. Zajištění pořádku na veřejných prostranstvích je pouze v pravomoci obce.

Jaký je rozdíl mezi vstupním dotazníkem v r. 2024 a ročním dotazníkem za rok 2023?

Vstupní dotazník vyplňuje obec pouze jednou, a to při podpisu smlouvy. Při uzavření smlouvy v průběhu roku 2024 jsou ve Vstupním dotazníku uvedeny údaje o nákladech obcí, produkci odpadů smetků a z košů a o činnostech obce v oblasti omezení litteringu zpětně za rok 2023.

Obce, které podepsaly smlouvu o úhradě nákladů v roce 2023, vyplňuji Roční dotazník za rok 2023, který musí vyplnit nejpozději do 15. 4. 2024. Obsah dotazníku je obdobný jakou Vstupního dotazníku.

Roční dotazník je možné vyplnit pouze elektronicky na webových stránkách v členské sekci pro obce. Vyplněním dotazníku obce získají nárok na vyplacení úhrady dle smlouvy za rok 2023. Výzvu k fakturaci obdrží po vyplnění dotazníku a po zveřejnění údajů ČSÚ o počtu trvale hlášených obyvatel k 1. 1. 2024.

V obci nemáme údaje o počtu chat nebo pronajímaných nemovitostí.

Tento údaj je ale uvedený ve vstupním dotazníku. Musíme jej uvádět? Podle počtu nemovitostí, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, Společnost případně do budoucna stanoví druhou sazbu úhrad, která je uvedena ve smlouvě s obcí. V současné době pouze sbíráme informace, do jaké míry jsou tyto údaje v obcích k dispozici. Pokud tedy údaje nemáte, do dotazníku je nemusíte uvádět.

Kdo může schvalovat v obci smlouvu o úhradě nákladů?

Pokud si tento typ úkonu nevyhradilo zastupitelstvo obce, může v místě, kde není rada obce podepsat smlouvu přímo starosta, protože se jedná o zbytkovou pravomoc rady podle § 102 odst. 3 zákona o obcích.